Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ


-        Το Ν.Π.Δ.Δ. '' Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Παύλου Μελά ''λαμβάνοντας υπόψη :
·       την Κ.Υ.Α 62321/Δ4 [ΦΕΚ 1003/30-5-2008, τ. Β]
·       την υπ' αριθμόν                  /24-10-2012   απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ.  '' Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελά ''


                                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση
του Κυλικείου του : 3ου   Δημοτικού Σχολείου δημοτικής κοινότητας και
ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Παύλου Μελά,  Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , οδός Ναυαρίνου αρ. 1

   Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 21/12/2012 και  ώρα 12:00
στα γραφεία της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής, στον 1ο όροφο
Πνευματικού Κέντρου της δημοτικής ενότητας και κοινότητας Πολίχνης Δήμου
Παύλου Μελά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας , οδός  Ελπίδος . 33.

   Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 21/12/2012
και ώρα 14:00 και ως χώρος το Γραφείο της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ '' Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελα '' κ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ
στον 1ο όροφο  Πνευματικού Κέντρου της δημοτικής ενότητας και κοινότητας
Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ,οδός Ελπίδος αρ. 33.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
  A] Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα .
  Β] Πολίτες των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής
γλώσσας .
  Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους
διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι :
1.Έγγραφη αίτηση  με πλήρη στοιχεία.
2.Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ
για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα
δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν
διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση,  τη μονογράφει
και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις,
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού [οι μαθητές που φοιτούν φέτος στο συγκρότημα ανέρχονται στα
240 άτομα]
3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας .
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος  ή φυγόδικος .
5.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
6.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την
αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
7.Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
8.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος
εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου .
9.Προσκόμιση  βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από
το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη  εργασιακή σχέση.
10.Εγγύηση συμμετοχής  τριακόσια  [300,00] ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται
στους συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του
πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος
πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά  αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή
που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα
παρακρατηθεί καθόλη τη διάρκεια της συμβάσεως και θα επιστραφεί άτοκα πλην
της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης ,οπότε καταπίπτει
υπέρ της Σχολικής Επιτροπής .
11.Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση χωρίς να
μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού .

  Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται
όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου  να
συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου . Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που
συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ
του καταστατικού τους .
Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί :
1.Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση.
2. Οι συνταξιούχοι.
3.Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
1,2,3,4,5,7,8 και 9 του Ν. 3582/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄/9-2-07.
4.Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού
Σχολείου.
* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη
Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. στο τηλέφωνο 2310 602303 -κο Ιωάννη Βλάχο - κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Δήμος Παύλου Μελά 19/11/2012
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ.


ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων σε συνεργασία που έχουμε με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α. πραγματοποιούμε αυτήν την περίοδο στο σχολείο μας πρόγραμμα Σχολής Γονέων με μεγάλη επιτυχία για όσους τα παρακολουθούν με θέματα που αφορούν τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας.

                                                                 Εκ μέρους του ΔΣ
                                                     O Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
                                                           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ !!!!

Την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη και όχι ως διδασκόμενη μόνο σε παιδιά ομογενών, αποφάσισε η Επιτροπή Διαμόρφωσης του Εθνικού Προγράμματος Διδασκαλίας Γλωσσών της Αυστραλίας (ACARA), συμπεριλαμβάνοντας τα ελληνικά στο Εθνικό Πρόγραμμα.

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η ομογενής Ομοσπονδιακή βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Μαρία Βαμβακινού, η οποία επισήμανε πως με την απόφαση αυτή, δίνεται η δυνατότητα η ελληνική γλώσσα να διδάσκεται σε όλους τους μαθητές των αυστραλιανών σχολείων και όχι μόνο σε αυτούς που είναι ελληνικής καταγωγής ενώ απέδωσε τη νέα βαθμολόγηση στην αποτελεσματική κινητοποίηση της ομογένειας και των εκπαιδευτικών της φορέων.
Σημειώνεται πως κεντρικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξε ο Βασίλειος Γκόκας, Συντονιστής Εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου Μελβούρνης, που συντόνιζε την παρέμβαση της ομογένειας και ο οποίος τόνισε στην Επιτροπή ACARA ότι:
«Η διδασκαλία των Γλωσσών, όπως τονίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι ένας από τους βασικούς τομείς μάθησης και βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής εμπειρίας όλων των μαθητών. Σύμφωνα, λοιπόν, με το πνεύμα και το σκεπτικό αυτό η ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας θα μπορέσει να:
- Ενεργοποιήσει όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το πολιτιστικό και γλωσσικό υπόβαθρό τους να συμμετάσχουν στην εκμάθηση της Νέας Ελληνικής, αν το επιλέξουν. Στο πλαίσιο αυτό, η αξία της Νέας Ελληνικής θα αποτελέσει επιπλέον εφόδιο για όλους τους μαθητές της Αυστραλίας που θα κατευθυνθούν στις Κλασικές Σπουδές, Βιβλικές Σπουδές, Ιατρική, Φαρμακολογία κ.ά.
- Θα αγκαλιάσει τις μελλοντικές γενιές των μαθητών που επιθυμούν να σπουδάσουν Νέα Ελληνικά, ενώ παράλληλα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα σε αυτούς που τώρα φοιτούν.
- Θα αντιμετωπίσει τη λανθασμένη, εδώ και χρόνια, αντίληψη ότι η ελληνική είναι διαθέσιμη μόνο για τους μαθητές που μιλούν την Ελληνική στο σπίτι (και η σχετική εικόνα της γλώσσας θα είναι αντικίνητρο για τη μελέτη της γλώσσας που υπάρχει σήμερα).
- Θα εξασφαλίσει το κύρος της Νέας Ελληνικής στο πλαίσιο του Αυστραλιανού Προγράμματος Σπουδών για όλες τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές γενιές των μαθητών».
Η Επιτροπή ACARA αφού έλαβε υπόψη τις υποδείξεις της ελληνικής παροικίας αποφάσισε να αλλάξει την προηγούμενη απόφασή της και να επιτρέψει την περίληψη της ελληνικής γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών ως «δεύτερη γλώσσα», στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, ικανοποιώντας το αίτημα των ομογενών και διαμορφώνοντας αισιόδοξες προοπτικές για τα ελληνικά στο αυστραλιανό εκπαιδευτικό σύστημα.

Πηγή: iefimerida.gr 

                                                                              Με εκτίμηση
                                                                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
                                                    (Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων)

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ....ΠΟΔΗΛΑΤΟ !!!

Ποιο είναι το κατάλληλο ποδήλατο για την ηλικία του παιδιού και πως θα το μάθετε να ποδηλατεί με ασφάλεια; Ενημερωθείτε από το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας για το ποδήλατο
Το ποδήλατο χαρίζει την αίσθηση της ελευθερίας στα παιδιά και για αυτό τον λόγο τα περισσότερα το λατρεύουν. Πριν όμως αγοράσετε κάποιο ποδήλατο στο παιδί, καλό είναι να γνωρίζετε κάποιες βασικές πληροφορίες για να επιλέξετε το κατάλληλο που θα ταιριάζει στην ηλικία και το ύψος του. Ακόμη όμως και αν έχει ήδη ποδήλατο, θα πρέπει να είστε σίγουροι  ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει με ασφάλεια.
Ενημερωθείτε λοιπόν σωστά και αξιόπιστα από το Pathfinder...

Ανακαλύψτε τον τύπο του

Στα καταστήματα θα βρείτε διάφορα ποδήλατα τα οποία είναι σχεδιασμένα για τους μικρούς, αλλά και για τους πολύ μικρούς μας φίλους. Απευθυνθείτε λοιπόν σε κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα όπου οι υπάλληλοι θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο ποδήλατο ανάλογα με την ηλικία και το ύψος του παιδιού σας.
Ένας πρακτικός κανόνας είναι το παιδί να ακουμπάει με τις μύτες των ποδιών του στο έδαφος, όταν βρίσκεται πάνω στο ποδήλατο που είναι σταματημένο. Επίσης αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι το κατάλληλο μέγεθος της ρόδας. Αν είναι μικρότερη θα καθίσταται δυσκολότερη η κίνηση του πεταλιού. Θα πρέπει λοιπόν το μέγεθός της να  είναι συμβατό με το ύψος του παιδιού.  Ο τύπος του σκελετού τέλος εξαρτάται από το βάρος και την ηλικία του παιδιού. Επιλέξτε ατσάλινο για μεγαλύτερα παιδί (πάνω από 7 ετών). Ο σκελετός αυτός είναι πιο ελαφρύς.
Ποδήλατα με 3 ρόδες: Είναι ένας τύπος ποδηλάτου που εγγυάται την ισορροπία του παιδιού πάνω στο ποδήλατο. Το πλεονέκτημα τους είναι η σταθερότητα, ενώ ένα μειονέκτημα του συγκεκριμένου τύπου είναι ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί ο αριθμός των τροχών, όπως συμβαίνει με τις βοηθητικές ρόδες, τις οποίες μπορείτε να αφαιρέσετε μόλις μάθει ισορροπία. Αυτά τα ποδήλατα είναι κατάλληλα για πιο μικρές ηλικίες.
Ποδήλατα χωρίς πετάλια: είναι ένας πιο νέος τύπος ποδηλάτου. Τα ποδήλατα αυτά είναι το αμέσως επόμενο βήμα από τα ποδήλατα με 3 ρόδες.  Είναι πολύ χαμηλά και επιτρέπουν στο παιδί να σπρώχνει με τα πόδια του το ποδήλατο, δίνοντάς του την αίσθηση της ισορροπίας και την αντίληψη της κατανομής του βάρους πάνω στο ποδήλατο.
Με βοηθητικές ρόδες: Είναι τα γνωστά σε όλους μας ποδήλατα που οι περισσότεροι είχαμε όταν ήμασταν παιδιά.  Αν το παιδί είναι μικρό (κάτω από 6) και δεν έχει ξανακάνει ποδήλατο καλό είναι να έχει βοηθητικές ρόδες, αφού θα δυσκολεύεται να ισορροπήσει μόνο του.  Αν θέλετε να μάθει το παιδί σας  ισορροπία μπορείτε να ξεκινήσετε με βοηθητικές ρόδες και στη συνέχεια μόλις αρχίσει να προσαρμόζεται να τις αφαιρέσετε.
Για μεγαλύτερα παιδιά: Τα ποδήλατα που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέγεθος του τροχού τους. Υπάρχουν ποδήλατα με 14 ίντσες διάμετρο τροχού, 16 ίντσες και φθάνουν στις 26 που είναι τα ποδήλατα τα οποία αρχίζουν να χρησιμοποιούν και οι ενήλικοι αναβάτες.
Μέχρι την εφηβεία -οπότε και το ύψος του παιδιού σταθεροποιείται- το ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 2 με 3 χρόνια και αυτό ισχύει για τα περισσότερα μοντέλα. Επιλέξτε ωστόσο ένα ποδήλατο του οποίου η σέλα του να ρυθμίζεται σε ύψος, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το προσαρμόζετε ανάλογα και να μην αναγκάζεστε να αλλάζετε ποδήλατο κάθε τρεις και λίγο. Σε γενικές γραμμές για το μέγεθος του ποδηλάτου μπορεί να σας βοηθήσει και ο παρακάτω πίνακας:
Ηλικία Μέγεθος ρόδας σε ίντσες
   3-5             10-12
   5-7                16
  6-13                24
   13+                                      26

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ασφάλεια του

Το κράνος είναι απαραίτητο αξεσουάρ καθώς  προστατεύει το κεφάλι του από κάποιο χτύπημα, αφού ιδιαίτερα στα παιδιά οι πτώσεις με το ποδήλατο είναι αρκετά συχνές. Θα πρέπει να ενθαρρύνετε λοιπόν το παιδί να αποκτήσει τη συνήθεια να φορά πάντα κράνος. Καλό είναι το κράνος να διαθέτει πολλούς αεραγωγούς που να επιτρέπουν τον αερισμό του κεφαλιού του και επένδυση από αφρώδες υλικό στο εσωτερικό. Οι ιμάντες του θα πρέπει να εφαρμόζουν καλά στο κεφάλι του παιδιού καθώς το τοποθετείτε. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά και είναι σταθερό ώστε να περιορίσετε το ενδεχόμενο να φύγει από τη θέση του σε περίπτωση κάποιας πτώσης.
Επίσης χρήσιμες είναι και οι πλαστικές επιγονατίδες, αν και τα περισσότερα παιδιά δεν αισθάνονται άνετα με αυτές. Μην ξεχνάτε το κουδούνι και τα φώτα (μπροστά και πίσω), που είναι απαραίτητα για να διακρίνεται πιο εύκολα το ποδήλατο το βράδυ από τους οδηγούς.  Ακόμη μπορείτε να επιλέξετε ρούχα σε έντονα χρώματα καθώς έτσι το παιδί θα διακρίνεται ευκολότερα στο σκοτάδι. Τα αθλητικά παπούτσια  κρατούν το πόδι του σταθερό και είναι καλή επιλογή για ποδηλασία. Καλό είναι επίσης τα ρούχα που θα φοράει να καλύπτουν όλη την επιφάνεια του σώματός του ώστε να είναι πιο προστατευμένο σε περίπτωση πτώσης. Τέλος η σωστή συντήρηση του ποδηλάτου είναι απαραίτητη, όχι μόνο για να αντέξει στο χρόνο το ποδήλατο, αλλά και για την ασφάλεια του παιδιού .

Kανόνες ασφαλείας

 • Κάντε ένα σύντομο έλεγχο στο ποδήλατο πριν το χρησιμοποιήσει το παιδί, ελέγξτε τα φρένα ότι πιάνουν καλά και βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά είναι καλά φουσκωμένα πιέζοντάς τα με το δάκτυλό σας.
 • Είναι σημαντικό να μάθετε στο παιδί τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, αλλά και να το ενθαρρύνετε ώστε να τους σέβεται.
 • Αν το παιδί είναι μικρό δεν θα πρέπει να το αφήνετε να κάνει ποδήλατο στο δρόμο και ειδικά σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία ή σε χωματόδρομους.
 • Μάθετε το  να ελέγχει το δρόμο πολύ προσεκτικά, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τυχόν εμπόδια που μπορεί να συμβάλλουν στην πτώση του όπως πέτρες, ξύλα κτλ.

Ξεκινήστε τα.. ιδιαίτερα!

 • Αν είναι αρχάριο ξεκινήστε μαζί του κάποια μαθήματα σε κάποιον προστατευμένο χώρο σε ομαλό έδαφος. Μια καλή επιλογή είναι και η πιλοτή της πολυκατοικίας
 • Πριν ξεκινήσετε μην ξεχάσετε να φορέσετε το κράνος στο παιδί και να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά στο κεφάλι του
 • Για να βοηθήσετε το παιδί να κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες, αφαιρέστε τις βοηθητικές και ρυθμίσετε τη σέλα έτσι ώστε να ακουμπάει ολόκληρο το πέλμα του παιδιού στο έδαφος, όταν το ποδήλατο είναι σταματημένο
 • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε για τα μαθήματα μια έκταση με γρασίδι, τόσο γιατί το γρασίδι μειώνει την ταχύτητα, όσο και γιατί θα είναι πιο ασφαλές το παιδί σε περίπτωση πτώσης. 
 • Για αρχή μπορείτε να κρατάτε το ποδήλατο του από τη σέλα μέχρι να μάθει να διατηρεί μόνο του την ισορροπία του
 • Μάθετε το αρχικά να κάνει ποδήλατο στην ευθεία μέχρι να αποκτήσει κάποια άνεση
 • Μην παραλείψετε να του δείξετε του πώς να φρενάρει
 • Επιτρέψτε στο παιδί να έχει πρωτοβουλίες. Αν βλέπετε ότι αισθάνεται πως μπορεί μόνο του αφήστε το να δοκιμάσει
 • Επιδείξτε υπομονή και ενθαρρύνετε το παιδί όταν βλέπετε ότι δυσκολεύεται ή φοβάται.          Πηγή : pathfinder
                                                                                              Με εκτίμηση
                                                                                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
                                                                     (Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων)

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

ΤΑ ΠΙΟ "ΑΚΙΝΔΥΝΑ" ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

Όσοι έχουν παιδιά το γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα. Όσοι πάλι δεν έχουν, σίγουρα έχουν ακούσει τα ίδια ψέματα όταν ήταν παιδιά.


1. Υπάρχει Άγιος Βασίλης, αλλά θα σε επισκεφθεί μόνο αν είσαι καλός!
Η «απειλή» ότι ο Άη Βασίλης δεν θα έρθει σε εσένα αλλά θα προτιμήσει όλα τα άλλα παιδιά του κόσμου είναι υπερ-αρκετή για να «διατηρηθεί» η συμπεριφορά των περισσότερων παιδιών σε έλεγχο όλο το χρόνο. Για περισσότερη πειστικότητα, μάλιστα, οι γονείς λένε στα σπλάχνα τους ότι βρίσκονται σε επαφή μαζί του όλο το χρόνο!

2. Εγώ θα πονέσω περισσότερο από ό,τι εσύ!
Πόσο «χαζή» δήλωση είναι αυτή για να πείσετε ένα παιδί να κάνει το εμβόλιό του; Μα πώς είναι δυνατόν εσείς να πονέσετε περισσότερο από το παιδάκι; Και μιλάμε βέβαια σωματικά, γιατί το παιδί εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνει ότι εσείς -ενδεχομένως- εννοείται τον ψυχικό πόνο που θα αισθανθείτε στη θέα του παιδιού σας που πονάει και κλαίει.Την επόμενη φορά καλό θα ήταν να πείτε κάτι πιο πειστικό...

3. Η μαμά και ο μπαμπάς παίρνουν έναν υπνάκο!
Μόνο όσοι είναι γονείς μπορούν να καταλάβουν αυτό το αθώο ψεματάκι. Ναι, η μαμά και ο μπαμπάς είναι στο υπνοδωμάτιο αλλά όχι δεν παίρνουν έναν υπνάκο! Όταν η πόρτα είναι κλειστή, τα περισσότερα παιδιά έχουν ενημερωθεί να μην μπαίνουν μέσα χωρίς να χτυπάνε πρώτα. Ό,τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν μοιράζεται με τους «μικρούς» της οικογένειας. Φυσικά, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν συνήθως καταλαβαίνουν γιατί η πόρτα του υπνοδωματίου είναι κλειστή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όμως, ο παράγοντας «περίεργος ήχος από το υπνοδωμάτιο» τούς κάνει να πιστεύουν πως κάτι κακό συμβαίνει εκεί μέσα...

4. Αν μου πεις όλη την αλήθεια δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, ούτε θα σε μαλώσω!
Σχεδόν κάθε γονιός έχει πει κατά πάσα πιθανότητα στο παιδί του αυτό το αθώο ψέμα. Ναι, ίσως λέγοντας την αλήθεια τα προβλήματα θα είναι λιγότερα από ό, τι αν δεν πουν την αλήθεια! Αλλά να μην έχουν καθόλου πρόβλημα, ε αυτό δεν το νομίζω (ούτε εσείς, άλλωστε, που το λέτε!). Βέβαια, τα παιδιά αργούν λίγο αλλά μεγαλώνοντας καταλαβαίνουν το ψέμα, με αποτέλεσμα να γίνουν τα ίδια μεγάλοι ψεύτες! Αυτό θέλετε;

5. Αν φας όλο το σπανάκι σου θα γίνεις γερός και δυνατός σαν τον Ποπάι!
Πρόκειται για ένα από τα πλέον κλασικά ψέματα για να φάει το παιδί το σπανάκι (ή άλλα λαχανικά), ότι δηλαδή με κάποιο μαγικό τρόπο θα γίνει σαν τον Ποπάι: Θα αποκτήσει μεγάλα μπράτσα, θα δέρνει τους κακούς χωρίς να παθαίνει ούτε μία γρατσουνιά, θα σπάει πόρτες, θα πετάει στον ουρανό και άλλα τέτοια φαιδρά! Γιατί τα παιδιά αυτή την εικόνα έχουν στο μυαλό τους, του σούπερ ήρωα. Αυτό περιμένουν να γίνουν τρώγοντας «πράσινα» και υγιεινά. Φανταστείτε, λοιπόν, την απογοήτευσή τους όταν -παρόλο που τρώνε το σπανάκι τους- παραμένουν όπως ήταν. Ούτε μπράτσα, ούτε δύναμη, ούτε τίποτα... Μάλλον μεγαλώνοντας δεν πρόκειται να ξαναφάνε λαχανικά...

6. Αν συνεχίσεις να κάνεις αστείες γκριμάτσες, το πρόσωπό σου θα παραμείνει έτσι για πάντα!
Οι γονείς χρησιμοποιούν αυτό το ψεματάκι για να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το να κάνουν περίεργες γκριμάτσες, τραβώντας τα μάγουλα, το στόμα ή τα μάτια τους! Βέβαια, αυτό είναι ένα ψέμα που τα παιδιά το γνωρίζουν εξ αρχής, με αποτέλεσμα να μην πιάνει σε όποια ηλικία κι αν το πείτε. Γιατί τα παιδιά μπορεί να είναι ευκολόπιστα, χαζά, όμως, δεν είναι!

7. Δεν έχει «Μπομπ Σφουγγαράκη» ή «Μπάρμπι» αυτή την εβδομάδα γιατί η τηλεόραση έσπασε ή το καλώδιο της κεραίας χάλασε!
Δυστυχώς, τα περισσότερα παιδιά είναι αρκετά έξυπνα για να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, άσχετα με το πόσο έντονα και αυστηρά θα τους το πείτε. Σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν και να κάνουν ησυχία ή ως μια τρόπον τινά «τιμωρία» προτείνω να τους πείτε εναλλακτικά ότι η αγαπημένη τους εκπομπή ακυρώθηκε ή ότι σταμάτησε να παίζεται ή ότι το δορυφορικό πιάτο «έσπασε» ή ακόμη (το καλύτερο!) ότι οι εξωγήινοι κατέλαβαν τη χώρα!

8. Ο πελαργός σε έφερε σε εμάς!
«Από πού γεννιούνται τα μωρά;» ή «Από πού ήρθα» είναι δύο κλασικές ερωτήσεις που κάνουν τα μικρά παιδιά στους γονείς τους. Και εκείνοι επιλέγουν να απαντησουν με ποικίλλους τρόπους! Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μια απλή και ειλικρινής προσέγγιση του θέματος θα ήταν καλύτερη από το να ακολουθήσετε τη... λαογραφία και την παράδοση για να εξηγήσετε στο παιδί σας το «μυστήριο» της διαιώνισης του είδους; Αφήστε τον πελαργό κατά μέρος αλλά και το ιδιοφυές «σε βρήκαμε στα λάχανα!» και ανάλογα με την ηλικία του παιδιού πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλωστε δεν θα θέλατε να σκεφτεί το παιδί σας «Μα γιατί ο πελαργός δεν με άφησε στους διπλανούς, που είναι καλύτεροι» ή «Πολύ θα ήθελα να με είχαν βρει οι γονείς του Γιωργάκη στο δικό τους λαχανόκηπο»!!!

 Αθώα, μικρά ψεματάκια που, όμως επαναλαμβάνονται εδώ και γενιές με την ίδια απίστευτη «αξιοπιστία» του λέγοντος, σαν να πρόκειται για τις μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου!

Με εκτίμηση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
(Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων)